תקנון

הקדמה

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים ובתפירה אישית והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל info@minigloss.net 

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

החברה אינה אינה מחזיקה מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר לכן האתר פועל בשיטת הזמנות לפי בקשת הלקוח הלבד .

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ביצוע הזמנה באתר:

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מבצע פעולה באתר הינו מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי.

לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר minigloss עקב כך.

מפעיל האתר יוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

לאחר ביצוע הזמנה באתר ישלח מסר לתיבת הדואר האלקטרוני של מבצע ההזמנה בציון מספר ההזמנה. יובהר ויודגש, כי שליחת מסר זה בדואר האלקטרוני אל מבצע ההזמנה אינה מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינה מחייבת את minigloss. הרישום שנרשם במחשבי miniglos יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

תשלום

חיוב המזמין בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי .

minigloss יספק רק מוצר, אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

אספקת המוצרים:

זמני אספקת המוצרים  שבתפירה אישית הינם 21 ימי עסקים באופן שאינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג .

ניתן לאסוף את הזמנה מאור עקיבא  או קריית ים בצפון בתיאום מראש מול שירות לקוחות שההזמנה מוכנה לאיסוף.

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות / דואר ישראל , במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה ולכתבות אשר נמסרה ע"י מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון .
משלוח עם שליח: המשלוח יצא תוך 2 ימי עסקים במידה והמוצר קיים במלאי זמני אספקה3-5 ימים מהרגע שיצא . כל מוצר שנתפר לפי הזמנה יצא ברגע שיהיה מוכן לפי זמני אספקה הרשומים בגוף המוצר.

משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. אך ההתחייבות שלהם הנה 14 ימי עסקים לכל היותר.

במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום.

החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך נעמוד לרשותכם על מנת לפתור כל בעיה.

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.

מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

החזרת מוצרים וביטול עסקה:

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981

על בקשת הביטול להיעשות במסמך בכתב בלבד ל-minigloss . באמצעות האימייל ל-info@minigloss.net

החלפת מוצרים תתאפשר בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם וללא נזק ו/או פגם כלשהו, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ולא יאוחר ממועד זה. כנגד המוצר תתאפשר החלפה למוצרים אחרים הקיימים במלאי ו/או שובר זיכוי לקניה עתידית.

זיכוי כספי יינתן אך ורק  בהחזרה של המוצר/ים שנרכשו תוך 48 שעות מיום קבלתם, בהתאם לחוק הגנת הצרכן (למען הסר ספק החזרה פיזית או הוצאה למשלוח תוך 48 שעות) הודעה טלפונית לבקשת זיכוי תוך 48 שעות לא תהווה כבקשה לביטול.

לזיכוי יופחתו הוצאות דמי המשלוח ודמי ביטול בסך 5% מסך העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבינהם ובהתאם לחוק.

מוצרים שהוזמנו פרטנית (כהזמנה ייעודית) בהתאם לבקשת הלקוח – לא ינתן החזר כספי לפי חוק הגנת הצרכן 4ב .

לא תינתן החלפת מוצרים אשר נעשה בהם כל שימוש או הוזמנות בתפירה אישית.

בכל מקרה של החלפה ישולמו תמיד דמי המשלוח של הפריט החלופי ע"י הלקוח

לא יינתנו החזרות או החלפות על מוצרים שנמכרו במבצע ו/או בהנחה.

אין כל אפשרות החלפה על מוצרים מסוימים כגון: הלבשה תחתונה , תכשיטים ואביזרים.

במקרה של פגם שנפל במוצר, יש לפנות אלינו תוך 48 שעות מיום קבלתו.האתר יחליף את המוצר הפגום במוצר חדש, והסתבר שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, המוצר ישלח בחזרה ללקוח והלקוח יחוייב באופן מיידי על עלויות המשלוח, מוצר הפגום שישלח לאחר 48 שעות לא יוחלף. במידה ולא הועברה פניה בנושא, יהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר וללקוח לא תהיה כל טענה ואחריות למוצר מעבר לתקופה זו.

אין אפשרות החלפה של מוצרי מתנה שנותן האתר ללקוחותיו.

לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת minigloss, אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום, רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0584815800, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

במכירת והצגת המוצרים באתר אין משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת מוצר שיירכש על ידי מבצע ההזמנה הנובעת מחוסר התאמה למשתמש ו/או מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הרכישה, לרבות פרטיו האישיים והמזהים

באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים לצבעם במציאות.

על האתר זכות לשנות את תקנון האתר לא הודעה מוקדמת, ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.

הנהלת האתר רשאית במקרה של טעות במחיר או במספר התשלומים לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולפסיק מכירת מוצר מסויים ללא הודעה מוקדמת.

להנהלת האתר שמורה בכל עת, הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות מוצרים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר ו/או שירות.

להנהלת האתר נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה, בהודעה טלפונית או בהודעה בכתב למבצע ההזמנה.

האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר לאחר אישור הזמנה בממשק הלקוח באינטרנט או טלפונית.

הנהלת האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש

כל הטפסים באתר מאובטחים.

שביעות רצון לקוחותינו הינה נר לרגלנו ואנו נעשה, את כל אשר לאל ידנו, על מנת לוודא ששביעות רצון זו תשמר.

קניה נעימה, הנהלת האתר minigloss

Minigloss Coi בניית אתרים
0